Categories

  • No hi ha categories

Arxius

Primera versió del programa de càlcul d'aïllament acústic, en la qual és possible obtenir l’aïllament d’elements simples i múltiples en funció de les seves característiques, a la vegada que disposa d'una àmplia base de dades de mesures realitzades a laboratoris acreditats.

dBKAisla ofereix l'opció de realitzar càlculs amb diferents materials absorbents a l'interior de la cambra de les solucions de varies capes múltiples. Aquesta nova versió però, permet a l’usuari triar entre diferents tipus de materials absorbents i el seu gruix. A més a més, permet distingir entre les perfilaries de fusta i de metall.
La novetat més destacada d'aquesta versió és que l'usuari tindrà la possibilitat de poder calcular l'aïllament segons la normativa del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
L'evolució del programa no s'ha limitat a les seves competències tècniques, sinó que l'organització i la imatge també han estat modificades de forma significativa, amb la intenció d'optimitzar tant la seva funcionalitat i com la seva eficàcia.

L'ampliació del software ha generat una versió amb més possibilitats de càlcul i a la vegada, amb unes propietats funcionals que el diferencien de la resta.
En primer lloc, al càlcul d'aïllament s'hi han afegit una sèrie de materials absorbents dins de la cambra dels elements constructius de separació, tenint en compte la resistència al flux de l'aire segons la normativa.
D'altra banda, una de les parts més renovades del càlcul segons la ISO 12354-1 ha estat la base de dades de materials, la qual s'ha ampliat considerablement amb els productes d'alguns dels millors fabricants del país. Aquesta base de dades s'ha estructurat amb fitxes personals per a cada una de les empreses, en les quals consten per un cantó, les dades de l'empresa, i per l'altre, la informació dels productes amb imatges incloses. Amb l'objectiu de que aquesta base sigui del tot pràctica per a l'usuari, s'ha afegit un buscador que indaga tan per producte com per empresa.
Altres novetats de la versió 2.1 són la mostra del resultat del càlcul d'aïllament en DnT,A, i l'ampliació de noves opcions pel càlcul de l'aïllament acústic entre recintes adjacents i superposats segons el DB-HR del CTE.
Per últim, s'ha millorat el disseny del programa amb una imatge molt més actual i amb la qual ha evolucionat des de l'estil del logo fins al propi format del software. Amb això, s'ha pretès buscar una estètica més vigent i atractiva però sobretot funcional, per tal de que als usuaris els resulti còmode d'utilitzar.

Tenint com a base la versió anterior, dBKAisla 3.0 incorpora a la part d’elements simples l'opció de calcular l'aïllament d'impacte segons el càlcul per forjats homogenis detallat a la ISO 12354-2. Així mateix, a l'apartat d’elements múltiples s'ha afegit el càlcul del ΔR (millora d'aïllament). El canvi més significatiu però, és la implementació del mètode de càlcul de a UNE EN 12354-2 referent a l'Aïllament acústic a soroll d'Impacte entre recintes, mantenint la part 1 d'Aïllament a soroll Aeri que ja tenia. Com a conseqüència, amb aquesta nova opció de càlcul s'han inclòs a la base de dades del programa, materials amb aquests dos tipus d'aïllament. A més, en aquesta aplicació l'usuari disposarà de la nova combinació de recintes amb una sola aresta en comú, juntament amb les ja existents a les altres versions, recintes adjacents i recintes superposats. Finalment, s'ha de destacar que l'usuari tindrà la possibilitat d'elaborar fitxes justificatives del compliment dels valors límits d'aïllament acústic segons el DB-HR del CTE.

L’evolució del programa es fa present a la seva interfície i imatge, però sobretot en la seva funcionalitat als mòduls d’elements simples i múltiples. Un exemple d’això, és que s’afegeix en el càlcul d’aïllament acústic d’impacte el valor L n,w global per aquest tipus de solucions. D’altra banda, quan l’usuari calculi el soroll a l’impacte en terres múltiples tindrà en compte, entre d’altres paràmetres, la rigidesa dinàmica calculada a partir del mòdul d’elasticitat dinàmic (Edyn) del material elàstic. Un altre valor afegit és que fins ara els informes que es realitzaven al final del procés de càlcul eren en funció del soroll aeri, no obstant, dBKAisla 3.01 inclou els de l’aïllament de soroll a l’impacte per parets simples i múltiples. Aquesta nova versió compta també amb nous detalls que faciliten el procés de càlcul però també la interacció, ja que dBKAisla permet copiar qualsevol de les taules de resultats de la sessió de treball a altres programes.