Categories

  • No hi ha categories

Arxius

El 24 d’abril de 2009, el Consell de Ministres ha donat llum verda al Real Decret amb el que s’aprova el Document Bàsic de Protección Frente al Ruido que contempla el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel Ministeri d’ Habitatge el març de 2006.

La nova normativa, que se està aplicant als edificis nous, tant els destinats a habitatges, com els d’ús sanitari, docent, administratiu, sociocultural, etc., introdueix elements nous sobre materials i tècniques de construcció per aconseguir edificis més lliures de contaminació acústica.

Per a una informació més detallada consultar: www.codigotecnico.org.

Novetats del DB- HR

Millora dels nivells d’aïllament incrementant les exigències fins a més de tres vegades, equiparant-nos a la resta de països d’ Europa. Així, s’augmenten els nivells de soroll d’aïllament a soroll aeri (música, crits, veus...) i a soroll d’impacte (cops, passes...) exigits entre recintes passant de 45 decibels a laboratori a 50 decibels efectius.

L’àmbit d’aplicació és similar al de l’actual NBE CA-88, però amb dues excepcions: la primera, és que no es diferencia entre ús residencial privat i públic (considerant només com a ús residencial), i la segona, que introdueix el de la reunió, el qual no constava com a tal actualment.
D’altra banda, l’estudi de les condicions de l’aïllament de l’edifici ve definit a priori segons la divisió per recintes, és a dir, determinar si són recintes d’activitat, recintes de diferents unitats d’ús, recintes de mateixa unitat d’ús o bé, recintes habitables..

Verificació del compliment de les exigències de l’aïllament mitjançant paràmetres verificables en una mesura in situ.

Ja que parlem de les mesures in situ, cal esmentar que s’introdueix un nou aspecte molt important, el de les toleràncies. A partir d’ara, quan es portin a terme les mesures in situ, s’admetran valors a la baixa respecte als exigits, de 2 dBA per l’aïllament acústic, 0’2 segons pel temps de reverberació i de 3 dBA pels nivells de soroll dels equipaments i instal·lacions.

Les exigències afecten a tots els elements constructius que conformen un recinte (envàs, forjats, cobertes i façanes) i no només a l’element de separació entre els recintes com venia sent fins ara.

En relació a les exigències dels elements separadors les classifica de la següent manera, agrupant murs i forjats a efectes d’aïllament de soroll aeri:

PARTICIONS VERTICALS I DIVISORIS HORITZONTALS
Aïllament de soroll aeri entre:
Nivells d’ Aïllament
Recinte habitable – recinte d’activitat >60 dBA
Recinte habitable – recinte amb instal·lacions >55 dBA
Recinte habitable – recinte comú >50 dBA
Recinte habitable – un altre recinte, diferent unitat d’ús >50 dBA
Recintes habitables, mateixa unitat d’ús >30 dBA
FAÇANES I COBERTES
Aïllament de soroll aeri entre:
Nivells d’ Aïllament
Recinte habitable – exterior.
Predomini soroll d’aeronaus / ferroviari
>32 dBA
Recinte habitable – exterior.
Predomini soroll de tràfic
>30 dBA
COBERTES
Aïllament de soroll d’impactes entre:
Nivells d’ Aïllament
Recinte habitable – coberta transitable <65 dB
DIVISORIS HORITZONTALS  
Aïllament de soroll d’impactes entre:
Nivells d’ Aïllament
Recinte habitable – recinte d’activitat o amb instal·lacions <60 dB
Recinte habitable – recinte habitable o recinte comú <65 dB

Es regula l’eco i les males condicions acústiques

Quantificant el temps de reverberació a recintes com aules, menjadors, restaurants i sales de conferencies.

Noves normes constructives per disminuir el soroll

S’introdueixen noves normes constructives per disminuir el soroll de les instal·lacions de llauneria i sanejament (com ascensors) i mètodes i pràctiques per a minimitzar la transmissió de soroll i vibracions provocades per les instal·lacions.

Innovació en materials i sistemes constructius.

Per poder aconseguir aquests nivells d’aïllament acústic és necessari fugir de les solucions estàndard aplicades fins a l’actualitat i donar entrada als muntatges lleugers de cartró guix, llana de roca i capes elastomèriques per tal d’aconseguir els aïllaments exigits sense perdre espai amb solucions robustes d’obra ceràmica.

La normativa actual vigent només contempla l’aïllament acústic, deixant altres aspectes sense regular com l’aïllament de la façana en funció del soroll exterior, el soroll reverberant en determinats locals o la possibilitat de verificació dels nivells de soroll amb mesures in situ. En general els criteris són més restrictius que en la NBE CA-88.

La reflexió final que fem de tot el què s’ha exposat, és que la introducció del CTE i el seu increment en els nivells d’aïllament, suposa un esforç de mentalitat molt important de tots els agents interventors, però a més a més, és necessari adequar els materials usats i/o buscar noves solucions constructives.

Amb tot això, l’avantatge que suposa avui en dia el software de càlcul acústic dBKAisla és summament important, al facilitar gran part de la feina a tots els responsables implicats.