Categories

  • No hi ha categories

Arxius

dBKAisla és un programa molt complet per a la predicció d’aïllament acústic. El seu potencial és tan ampli que permet calcular l’aïllament de diferents tipus d’elements (parets, panells, sostres, terres, vidres, etc.):

Tipus d' elements:

01

Simples

Elements compostos d’una sola capa; per exemple: paret de totxo

02

Múltiples

Elements compostos per varies capes (dobles, triples, quàdruples, ...) d’elements simples; per exemple: doble placa de guix laminat amb cambra d’aire

03

Mixtes

Elements la superfície dels quals està composta per diferents elements simples o múltiples; per exemple: parets amb finestra, porta amb visor, etc.

Amb això, el programa proporciona a l’usuari la possibilitat de calcular un conjunt de solucions específiques per a cada tipus de parament, ja siguin per elements utilitzats a la construcció, al ferrocarril, a la indústria o embarcacions.

A diferència d’altres eines, la mostra de les corbes d’aïllament es fa en funció de la freqüència (1/3 d’ octava), en valor global de l’aïllament al soroll rosa ho fan en dBA, i finalment ens calcula també l’índex d’aïllament Rw (C;Ctr) segons la norma ISO 717-1.

Els resultats són el millor avalador d’aquesta part del software ja que després d’un projecte conjunt de validació amb l’ LGAI Technological Center, es va obtenir una diferencia màxima entre els valors previstos i els mesurats en laboratori inferior als 3dBA.

La exclusivitat del dBKAisla recau en el fet de que permet el desenvolupament del càlcul d’aïllament global entre dos locals, tenint en compte les vies de transmissió laterals que indica la UNE EN 12354. Normativa establerta i recomanada pel DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació. Al mateix temps, l’usuari podrà obtenir de forma automàtica el valor de l’aïllament al soroll aeri i al soroll d’impacte.

Una de les particularitats importants d’aquest programa multilingüe és la seva base de dades flexible. El dBKAisla disposa d’una extensa col•lecció de característiques acústiques mesurades en laboratoris d’assaigs acreditats dels materials més típics de la construcció i de les marques més conegudes a l’estat.
No obstant, l’usuari podrà introduir els sistemes constructius que més utilitzi i crear la seva pròpia base de dades de mesures.
Dins del dinamisme del software també s’inclou la possibilitat d’elaborar informes i fitxes justificatives. Els informes que realitza són els més complets que hi ha al mercat, ja que seguint el format definit a la norma ISO 140 recullen la informació utilitzada durant tota la sessió de treball. De forma similar funcionen les fitxes justificatives recomanades també pel DB-HR del CTE, les quals mostren el compliment dels valors límits de l’aïllament acústic.