PROGRAMARI DE CÀLCUL D'AÏLLAMENT


El Document Bàsic HR Protecció davant el soroll ha entrat en vigor al 2009 completant el nou Codi Tècnic de l’ Edificació.
Aquest marc normatiu té com a objectiu establir regles i procediments que permetin complir les exigències bàsiques de la protecció davant del soroll, però amb tot això, apareixen noves necessitats en el món de la construcció.
dBKAisla neix per satisfer aquestes necessitats, neix com a eina útil i imprescindible a l’hora de buscar solucions noves i que concordin amb el DB-HR.